وضعيت اضطراري دراسپانيا براي گردشگران لغوشد!

كشور اسپانيا كه بالاترين آمار مرگ وميرناشي ازويروس كرونا رادرماههاي اخير داشته است پس از سه ماه مرزهای خود را گشود

كشور اسپانيا كه بالاترين آمار مرگ وميرناشي ازويروس كرونا رادرماههاي اخير داشته است پس از سه ماه  اعلام وضع اضطراري در ٢١ژوئن (يكم تير )مرزهاي خودرا به روي گردشگران اتحاديه اروپاو انگليس باز كرده است .اين قانون درحالي است كه همچنان تمامي اقدامات بهداشتي درزمان ورودمسافران به كشور اجرا ميشود .بعنوان نمونه دربدو ورود مسافران به فرودگاه دماي بدنشان اندازه گيري مي گردد.استفاده ازماسك دروسايل حمل ونقل عمومي ،هواپيماها و فروشگاهها ورستورانها وساير فضاهاي سربسته عمومي اجباري است وفردي كه اين قوانين را رعايت نكند مبلغ ١٠٠يوروجريمه ميشود .لازم به ذكر است گردشگري اسپانيا يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي اين كشور محسوب ميشود وطبق امار بيشترين گردشگران اين كشور از كشور بريتانياست كه اغلب انها دراين كشورمنزل مسكوني ياويلا دارند .ميتوان گفت در اين روزها بيشتر كشور هاي اروپايي مانند اسپانيا مرزهاي خودرابر روي كشورهاي ديگر اروپايي بازكرده اند ولي كشور بريتانيا همچنان با حفظ پروتكلهاي خود دستور قرنطينه دو هفته اي براي شهروندان خود وغيره را كه قصد ورود به اين كشور رادارند صادر كرده است .

تور مشهد  

تور کیش